Hệ máy: Trump

Kích thước: 10×10

Độ chính xác: 0.02