Hình thức thanh toán

  • Website mekamic.com không áp dụng để làm cơ sở đặt hàng hay thanh toán. Mọi đơn hàng hoặc hợp đồng có hiệu lực đều được căn cứ trên sự ký kết trực tiếp giữa hai bên.
  • Việc thanh toán, giá trị thanh toán, điều khoản thanh toán đều dựa theo nội dung đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng mua bán hoặc đơn hàng giữa các bên liên quan